Các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản IUU trong tháng 2/2020

13/02/2020, 08:07

Theo quyết định 179/QĐ-BNN-TCTS, trong tháng 2 Tổng cục Thủy sản và các đơn vị có liên quan sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thiện khung pháp lý: rà soát quy định định liên quan đến lộ trình lắp đặt VMS đối với tàu cá có chiều dài từ 15 đến dưới 24m; các quy định liên quan đến thực hiện Hiệp định kiểm soát thủy sản có nguồn gốc từ khai thác NK, tạm nhập tái xuất, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; quy định liên quan dến xác nhận cam kết nguyên liệu thủy sản NK hoặc sản phẩm thủy sản được sản xuất từ nguyên liệu thủy sản NK

- Tổ chức thực thi pháp luật: tham mưu Bộ có công văn trình Thủ tướng CP đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển kiểm điểm việc thực hiện chậm lắp đặt thiết bị VMS; Lập danh sách tàu cá IUU và danh sách tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU cao để quản lý, giám sát quá trình hoạt động; tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP

- Truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác: xây dựng Quy chế phối hợp với các Cảng biển được chỉ định để thực hiện quy định của Hiệp định PSMA; Rà soát, đề xuất điều chỉnh Danh sách Cảng biển được chỉ định để thực hiện quy định của Hiệp định PSMA (nếu cần); Nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ để thực hiện quy định của Hiệp định PSMA; Xây dựng thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; Triển khai thực hiện giám sát thủy sản qua cảng, kiểm soát tàu cá ra vào cảng theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT.

- Tổ chức Đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU trong 6 tháng đầu năm 2020: kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang, Bến Tre.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/01/2020.

Liên hệ: Tổ công tác IUU - VASEP, Email: combat_iuu@vasep.com.vn
 
 

 

Ý kiến bạn đọc